Współpraca Miasta z NGO

Utworzenie specjalnej strony dedykowanej organizacjom pozarządowym, poszerzenie zakresu zadań w ramach otwartego konkursu ofert „Upowszechnianie kultury” o możliwość renowacji sądeckich zabytków, a także zwiększenie pieniędzy na kulturę i ekologię. To tylko niektóre nasze propozycje, jakie zgłosiliśmy w ramach konsultacji społecznych do programu współpracy Miasta z Organizacjami Pożytku Publicznego na 2021 rok.

Jak możemy przeczytać na stronie internetowej Urzędu Miasta, współpraca Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, począwszy od 2004 roku prowadzona jest w oparciu o roczny program współpracy, uchwalany rokrocznie przez Radę Miasta Nowego Sącza – zgodnie z wytycznymi art. 5 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Głównym celem rocznego programu współpracy, jest budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi w środowisku lokalnym, czemu służy wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych. Program określa zakres i formy, a także obszary i zadania priorytetowe w zakresie współpracy międzysektorowej.

W dniach od 30 października do 13 listopada 2020 roku prowadzone były konsultacje społeczne dotyczące programu Miasta z Organizacjami Pożytku Publicznego na 2021 rok. Nasza Fundacja zgłosiła kilka propozycji.

1. Stworzenie dedykowanego dla organizacji pożytku publicznego portalu dostarczającego narzędzi do sprawnego działania w przestrzeni organizacji pozarządowych oraz będący platformą wymiany informacji i wiedzy pomiędzy organizacjami i Miastem.

W tym momencie funkcjonuje jedynie zakładka „Organizacje pozarządowe” na stronie nowysacz.pl, która choć zawiera wiele cennych informacji nie spełnia ważnej roli w komunikacji pomiędzy Miastem a organizacjami oraz pomiędzy samymi organizacjami. Nowa strona pozwoliłaby poszerzyć wachlarz możliwości np. o przestrzeń do bezpośredniej wymiany informacji pomiędzy zainteresowanymi podmiotami czy też kompletniejszą bazę wiedzy np. jak na stronie https://www.ngo.pl/.

2. Poszerzenie zakresu zadań w ramach otwartego konkursu ofert „Upowszechnianie kultury” o wsparcie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach położonych na obszarze Nowego Sącza.

W Nowym Sączu pozostaje bardzo wiele zabytków mających ogromne znaczenie dla lokalnej społeczności takich jak kościoły, pomniki, nagrobki czy obrazy. Do sfery zadań publicznych wskazanych w § 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zalicza się miedzy innymi: kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Ponadto w art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym wskazano m.in. ochronę zabytków i opieki nad zabytkami jako zadanie własne gminy. Taki zapis powinien być impulsem do poszerzenia zadań (o wyżej wymienione) realizowanych w ramach otwartego konkursu ofert z obszaru „Upowszechniania kultury” organizowanym przez Miasto Nowy Sącz.

3. Zaproponowaliśmy także zwiększenie środków planowanych na realizację programu:

– Upowszechnianie kultury – zwiększenie kwoty w ramach tzw. małych grantów do 50 tys. zł.
– Ekologia – zwiększenia kwoty w ramach otwartych konkursów ofert o kwotę 50 tys. zł
– Aktywizacja mieszkańców – zwiększenie kwoty w ramach otwartych konkursów ofert o kwotę 15 tys. zł.

Brak wskazanych środków w zakresie upowszechniania kultury w ramach tzw. małych grantów nie daje możliwości realizacji zadań, których autorzy nie zdążyli lub nie byli w stanie złożyć w ramach otwartych konkursów ofert. W poprzednich latach wiele małych grantów z zakresu kultury były przyznawane sądeckim organizacjom pożytku publicznego.

W zakresie ekologii w ramach otwartych konkursów ofert znajduje się jedynie zadanie „Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Nowym Sączu”. Naszym zdaniem w obecnej sytuacji klimatycznej oraz problemów ze smogiem, Miasto powinno wyraźnie postawić na edukację i działania proekologiczne. Proponujemy przygotować otwarty konkurs ofert na zadania w tym temacie.

W zakresie aktywizacji mieszkańców w ramach otwartych konkursów ofert proponujemy nowy konkurs dotyczący przeprowadzenia kampanii informacyjnej służącej przekonania mieszkańców Miasta na przekazanie środków w mechanizmie 1%. Zadanie, które znajduje się w programie, jest od lat zaniedbywane przez władze Miasta. Zlecenie przeprowadzenia kampanii samym organizacjom pomoże zrealizować cel jakim będzie przekonanie większej liczby mieszkańców do wspierania OPP poprzez przekazywanie 1%.

Liczymy na pozytywną reakcję Urzędników i wprowadzenie zmian.

Skip to content