Strategia Rozwoju Miasta – nasze propozycje

Przeznaczenie corocznie konkretnej kwoty na montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej, stworzenie programu zbierania deszczówki z wykorzystaniem jej m.in. do mycia ulic, czy przystosowanie budynku Ratusza do celów muzealno – turystycznych wraz z uruchomieniem wieży widokowej. To zaledwie trzy z blisko 30 propozycji, jakie złożyliśmy do Strategii Miasta Nowego Sącza na lata 2020 – 2030 w ramach przeprowadzanych w listopadzie tego roku konsultacji społecznych.

Strategia Rozwoju Miasta to perspektywiczny plan, który określa fundamentalne cele rozwoju, wytycza kierunki działania w postaci celów i zadań operacyjnych oraz wskazuje środki finansowe i ich źródła niezbędne do realizacji przyjętych celów i zadań. Innymi słowy strategia zawiera zasady i sposoby zarządzania rozwojem miasta w dłuższym przedziale czasowym określając działania, jakie należy podjąć, aby miasto mogło funkcjonować i rozwijać się. Niestety nad projektem wciąż nie odbyła się szeroka dyskusja społeczna w naszym mieście. Nam udało się wysłać kilkadziesiąt propozycji do Strategii. Mamy nadzieję, że staną się zaczątkiem do szerszej rozmowy na temat przyszłości Nowego Sącza.

Poniżej wszystkie nasze propozycje.

Lp.Część dokumentu, do którego odnosi się uwaga/opinia (strona)Treść uwagi/opiniaUzasadnienie
1Część II, polityka bezpieczeństwa, strona 43      Proponuje wprowadzenie zapisu dotyczącego programu budowy zatok autobusowych przy ulicach we wszystkich możliwych miejscach, a nawet przeznaczenie środków na zakup i ich budowę na prywatnych gruntach.Przy wielu ulicach w naszym mieście brakuje zatoczek autobusowych, na których miejskie oraz dalekobieżne autobusy mogłyby w bezpieczny sposób zatrzymać się i pozostawić pasażerów. Brak zatok autobusowych spowalnia też ruch na ulicach. Manewr omijania stojących autobusów przez kierowców samochodów osobowych stwarza natomiast zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego.   
2Część II, polityka bezpieczeństwa, strona 43          Proponuje wprowadzenie zapisu dotyczącego konieczności wyznaczenia nowych przejść dla pieszych i ich odpowiedniego oznakowania.Przy wielu ulicach w mieście wciąż brakuje przejść dla pieszych. Często w ramach remontów danych dróg nie zostają one wyznaczone. Wówczas mieszkańcy pokonują ulice w miejscach niedozwolonych stwarzając ogromne zagrożenie w ruchu.
3Część III, polityka ekologiczna, strona 44            W ramach programu dotacyjnego ze środków własnych sugeruje wskazanie konkretnych mechanizmów działania np. dofinansowanie działań termomodernizacyjnych, audytów energetycznych lub wymiany pieców oraz konkretnych kwot np. 4 mln zł rocznie.Niezależnie od wsparcia środków rządowych lub innych zewnętrznych, władze Miasta powinny w ramach swoich prerogatyw oraz możliwości finansowych, wesprzeć jak najszybszą wymianę starych kotłów oraz wykonanie odpowiednich działań w zakresie termomodernizacji. Walka ze smogiem powinna być zdecydowanym priorytetem władz miejskich.
4Część III, polityka ekologiczna, strona 45            W ramach kontynuacji działań związanych z ulgami podatkowymi proponuje zmianę wskazanej w tej punkcie uchwały poprzez aktualizację § 5 ww. uchwały w zakresie terminu zastosowania niskoemisyjnego źródła ogrzewania do dnia 31.12.2025 r. Ponadto proponuje większą promocję ww. ulgi wśród mieszkańców Miasta, aby przekonywać mieszkańców do korzystania.Wspomniana uchwała, która weszła w życie w 2017 r. wskazuje termin 31.12.2020 r. jako ostateczny do zastosowania niskoemisyjnego źródła ogrzewania, co ma pozwolić na uzyskanie prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości. W związku ze zbliżającym się końcem tego terminu oraz niedostatecznym poziomem wymiany starych źródeł ogrzewania istotnym wydaje się przedłużenie tego terminu.
5Część III, polityka ekologiczna, strona 46            W ramach modernizacji obiektów stanowiących własność Miasta Nowego Sącza w celu zmniejszenia rocznej emisji CO2, proponuje przygotowanie pełnych audytów energetycznych dla wszystkich budynków użyteczności publicznej oraz na ich podstawie stworzenie listy priorytetowych działań w tym zakresie ze wskazaniem możliwych działań oraz kosztów ich wykonania, a także możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł dofinansowania.Wskazany zapis jest zbyt ogólny i nie wskazuje żadnych priorytetów w realizacji tej części polityki ekologicznej.
6Część III, polityka ekologiczna, strona 46Dodanie zadania monitorowania wpływu ekodoradców oraz działań promujących ekologię w celu sprawdzenia poziomu świadomości w zakresie zanieczyszczenia powietrza, niezbędnych środków i dostępnych instrumentów wsparcia.Odpowiednie monitorowanie efektów działań pozwoli na bieżąco koordynować pracę ekodoradców i przenosić ciężar działań w miejsca najbardziej deficytowe.
7Część III, polityka ekologiczna, strona 46            Proponuje wprowadzenie zapisu dotyczącego zobowiązania miasta do montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz miejskich placówkach edukacyjnych. Przeznaczanie na ten cel rocznie np. pół miliona złotych.Większość budynków użyteczności publicznej oraz szkół w naszym mieście ma optymalne warunki do montażu takich instalacji. Pozwolą one na zmniejszenia rachunków za prąd, co z korzyścią wpłynie na budżet miasta. Poza tym produkcja energii dzięki instalacjom fotowoltaicznym jest jedną z najbardziej ekologicznych. W korzystny sposób przyczynia się do walki ze smogiem, ponieważ w elektrowniach jest mniejsze zapotrzebowanie spalania węgla.
8Część III, polityka ekologiczna, strona 46            Proponuje wprowadzenie zapisu dotyczącego zobowiązania miasta do budowy nowych parków i aranżacji skwerów.Drzewa w parkach i na skwerach schładzają otoczenie, tłumią hałas, a także walczą ze smogiem. Tak zagospodarowane tereny są też świetnym miejscem integracji mieszkańców. Dla Nowego Sącza to już ostatni dzwonek, by można było utworzyć nowe tereny parkowe – rekreacyjne.
9Część III, polityka ekologiczna, strona 46        Proponuje wprowadzenie zapisu stworzenie i zrealizowania programu, którego celem byłoby zbieranie wody deszczowej tzw. „deszczówki” z budynków będących w zasobach Miasta Nowy Sącz z wykorzystywaniem  jej  do  mycia  ulic.W obliczu zmniejszania się zasobów wód Miasto powinno, wykorzystywać zebraną „deszczówkę”. Dzięki temu Samorząd da bardzo dobry przykład mieszkańcom, co może ich zachęcić do rozwoju postaw proekologicznych i   inwestowania w   instalacje   do gromadzenia   oraz   wykorzystywania „deszczówki”   w   swoich gospodarstwach domowych.
10Część III, polityka ekologiczna, strona 48Proponuje wprowadzenie zapisu dotyczącego współdziałania władz miejskich z organizacjami pożytku publicznego w temacie edukacji ekologicznej.W Nowym Sączu działa wiele OPP, których zadania statutowe przewidują działania proekologiczne. Warto skorzystać z ich wiedzy, doświadczenia oraz energii do poszerzania świadomości ekologicznej w Mieście.
11Część Polityka Edukacyjna, strona 53             Proponuje dodanie zapisu o opracowaniu budowy Sądeckiego Centrum Nauki Alchemika Sędziwoja, czyli instytucji promującej nowoczesną komunikację naukową.Takich instytucji jest już kilkanaście w naszym kraju. Ich celem jest m.in. rozbudzanie zainteresowania nauką w społeczeństwie, inicjowanie debaty na związane z nauka tematy, wspomaganie samodzielnego uczenia się oraz wspieranie systemu szkolnictwa. Michał Sędziwój będzie dobrym patronem dla takiej instytucji.
12Część Polityka Dotycząca Dzieci i Młodzieży, strona 56                Proponuje dodanie zapisu o budowie otwartego mini parku linowego przy tzw. Skałkach nad KamienicąW tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego na osiedlu Falkowa wygrał projekt dotyczący budowy otwartego grilowiska na tzw. Skałkach. To miejsce ciągle jednak powinno być rozwijane, jako teren wypoczynkowo – rekreacyjny. Budowa mini parku linowego dla dzieci idealnie wpisuje się w to zadanie.
13Część III, Polityka wobec dziedzictwa i historii, strona 57W ramach zadania modernizacji Budynku Ratusza proponuje dodać zapis poszerzający te działania o częściowe dostosowanie obiektu do celów turystyczno-muzealnych wraz z otwarciem platformy widokowej na wieży ratuszowej.Ratusz stanowi jeden z największych skarbów architektonicznych Nowego Sącza, dlatego w sytuacji gdy prawdopodobnie powstanie nowy budynek Ratusza, warto pomyśleć nad zagospodarowaniem historycznego centrum Miasta i wykorzystania go do celów turystyczno – kulturowych.
14Część III, Polityka wobec dziedzictwa i historii, strona 57Dodanie Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego jako podmiotu odpowiedzialnego za realizację rekonstrukcji Zamku KrólewskiegoW latach 2019 – 2020 to SARR realizował zadania związane z rekonstrukcją Zamku Królewskiego, więc logicznym wydaje się, aby również w następnych latach uczestniczył w procedowaniu tego zadania.
15Część III, Polityka wobec dziedzictwa i historii, strona 57          Dodanie zapisu o wsparciu parafii ewangelicko – augsburskiej Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu, przy wznowieniu i wykonaniu prac archeologicznych oraz opracowaniu projektu zagospodarowania odkopanych fundamentów dawnego kościoła i klasztoru franciszkanów.    To mogłaby być kolejna atrakcja Nowego Sącza. Kościół i klasztor franciszkanów były jednymi z pierwszych murowanych budynków w mieście, wzniesione zaraz po lokacji Nowego Sącza. Parafia nie jest sama w stanie ponieść kosztów związanych z pracami archeologicznymi. Tymczasem może to być świetne uzupełnienie i nawiązanie do pomysłów odbudowy zamku i rewitalizacji piwnic w rynku.
16Część III, Polityka przestrzenna, Strona 58          Dodanie zapisu o budowie na każdym osiedlu parku dla psów.Coraz więcej mieszkańców ma psy, ale wielu szczególnie starszych osób nie jest w stanie wyjechać z pupilem poza granice miasta, by mógł swobodnie się wybiegać. Szansą mogą być jedynie parki dla psów, które powinny być na każdym osiedlu.
17Część III, Polityka kulturalna, strona 64Do pomysłów realizacji polityki kulturalnej dodać współpracę oraz zaangażowanie się miejskich instytucji kultury w działania kulturalne innych, działających w Nowym Sączu i na Sądecczyźnie instytucji kultury takich jak MCK Sokół, Instytut Europa Karpat, Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna czy Centrum Kultury im. Ady Sari w Starym Sączu.Rozwój kulturalny regionu w dużej mierze opiera się dzisiaj na instytucjach kultury, których organem prowadzącym jest Województwa Małopolskie oraz sąsiednie samorządy. Współpraca miejskich instytucji kultury jak i samego Miasta przy organizacji takich wydarzeń jak Kongres Kultury Regionów, Karpaty Offer, Festiwal Muzyki Dawnej czy Jesienny Festiwal Teatralny może zwiększyć zasięg i możliwości ważnych dla Miasta i regionu imprez.
18Część III, Polityka kulturalna, strona 66Wprowadzenie pomysłu utworzenia nowych instytucji kultury odpowiadających tradycjom, historii oraz oczekiwaniom samych mieszkańców w postaci np. muzeum kolejnictwa, muzeum transportu zbiorowego, muzeum kurierów Państwa Podziemnego, muzeum Sandecjana, Teatr Robotniczy jako osobna instytucja.Stworzenie nowych instytucji kultury może działać nie tylko kulturogennie na cały region, ale również zwiększyć potencjał turystyczny Miasta.
19Część III, Polityka związana ze sportem i rekreacją, strona 67Wprowadzenie dodatkowego punktu dotyczącego budowy obiektów sportowych takich jak: stadion lekkoatletyczny, zespół ścianek wspinaczkowych, trasy dla kolarstwa górskiego czy miejsc do uprawiania e-sportów.Wskazane przez autorów strategii inwestycje w zakresie sportu i rekreacji są niewystarczające i nie odpowiadają w pełni na potrzeby mieszkańców Miasta. Analiza zainteresowania sportami wśród mieszkańców powinna dać odpowiedzieć nad priorytetami inwestycyjnymi w tym zakresie.
20Część III, Polityka związana ze sportem i rekreacją, strona 67/68W zakresie tworzenia nowych terenów zielonych proponuje się wskazanie konkretnych miejsc, w których w najbliższych latach mogą powstawać łąki kwietne, nowe skwery i parki.Zapisy ujęte w strategii w tym temacie są zbyt ogólnikowe.
21Część III, Polityka związana ze sportem i rekreacją, strona 68W zakresie rozbudowy ścieżek rowerowych i infrastruktury rowerowej proponuje stworzenie, po uprzedniej szerokiej analizie i konsultacjach społecznych, planu rozbudowy ścieżek z uwzględnieniem już istniejących tras i lokalizacji miejsc turystycznych wraz z określeniem standardów dla przyszłych inwestycji drogowych (np. poprzez uwzględnianie ścieżek rowerowych przy każdej nowo powstałej lub wyremontowanej ulicy). Ponadto proponuje stworzenie lepszych warunków infrastrukturalnych dla rozwoju transportu rowerowego poprzez ustanowienie kontrapasów i kontraruchów na ulicach Miasta oraz jeśli to możliwe wytyczanie oddzielonych pasów tylko dla ruchu rowerowego. Ustanowienie osobnego stanowiska konsultanta rowerowego dla Miasta, który byłby łącznikiem pomiędzy mieszkańcami a urzędnikami. Stworzenie systemu roweru miejskiego.Wskazane w tej części strategii zadania są niewystarczające do rozwoju infrastruktury rowerowej w Mieście. Doprecyzowanie rozwiązań pozwoli lepiej kontrolować rozwój transportu rowerowego.
22Część III, Polityka komunikacji społecznej i promocji, strona 70Proponuje wskazanie konkretnych rozwiązań mających na celu promocję Budżetu Obywatelskiego takich jak:
– Stworzenie osobnych stron w mediach społecznościowych wraz z aktywnym ich uzupełnianiem o treści związane z budżetem obywatelskim,
– Przeprowadzanie regularnych warsztatów z tworzenia projektów do budżetu obywatelskiego, z uwzględnieniem wykorzystania lekcji WOS-u w szkołach.
– Odpowiednie oznakowanie wszystkich inwestycji oraz projektów realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, – Przekazanie części budżetu miasta na realizowanie zadań promocyjnych np. w wysokości 5% całego budżetu obywatelskiego.
– przeprowadzenie szerokiej ewaluacji poprzednich edycji BO, przeprowadzenie konsultacji w szerokim gronie zainteresowanych oraz zmiana procedury oraz regulaminu BO w Nowym Sączu.
Od momentu pojawienia się budżetu obywatelskiego w Nowym Sączu nigdy nie nastąpiła prawdziwa promocja idei budżetu partycypacyjnego. Mieszkańcy mają problemy z identyfikacją zrealizowanych projektów, a sama procedura jest dla nich niejasna już od momentu powstawania projektów, poprzez ich promocję, a na głosowaniu kończąc. Czas aby Miasto pomogło mieszkańcom zrozumieć ideę i zmobilizowało do aktywniejszego w nim uczestniczenia.
23Część III, Polityka transportowa, strona 73W zakresie planowania i tworzenia stref czystego transportu i stref wyłączonego ruchu kołowego proponuje wskazania konkretnych obszarów, które w perspektywie objętej niniejszą strategią zostaną obszarami czystego transportu.Wskazanie jedynie szeroko pojętego centrum Miasta jest niewystarczające, aby móc w pełni realizować zakładany cel. Wprowadzenie stref czystego transportu powinno być poprzedzone konsultacjami społecznymi i przygotowaniem całej infrastruktury. Może się odbyć jedynie poprzez wskazanie konkretnych obszarów i odpowiednie przygotowanie się do realizacji zadania.
24Część III, Polityka transportowa, strona 74W zakresie rozwoju sieci komunikacji miejskiej sugeruje przeanalizowanie obecnie funkcjonującej sieci pod kątem jej funkcjonalności oraz zasadności, a następnie przygotowanie wraz z ekspertami nowej, dostosowanej do obecnej infrastruktury drogowej oraz potrzeb mieszkańców sieci połączeń autobusowych.W opinii wielu mieszkańców rozkład jazdy autobusów, ale i cała sieć komunikacyjna nie spełnia w pełni swojej roli, często wykluczając wiele rejonów Miasta.
25Część III, Polityka transportowa, strona 74Proponuje dodanie przewoźników prywatnych oraz przewoźników kolejowych do proponowanego zintegrowanego biletu w oparciu o Kartę Nowosądeczanina.W zakresie transportu publicznego coraz istotniejsza rolę zaczynają odgrywać przewozy kolejowe, w tym Koleje Małopolskie. Podobnie jak przewoźnicy prywatni oferują oni coraz lepsze i ciekawsze rozwiązania komunikacyjne dla mieszkańców Nowego Sącza.
26Część III, Polityka prorodzinna, strona 84Proponuje się przeanalizowanie regulaminu Karty Nowosądeczanina pod kątem zachęcenia jej użytkowników do płacenia podatków w Nowym Sączu.Obecny regulamin KN dopuszcza możliwość pozyskania karty poprzez posiadanie zameldowania. Powyższe pozwala na posiadanie karty bez płacenia podatków w mieście. Daje to możliwość korzystania z ulg i bonusów wynikających z karty dla osób, które do owych ulg np. w postaci darmowej komunikacji, się nie dokładają w formie podatków.
27Część III, Polityka dotycząca współpracy z organizacjami pozarządowymi, strona 86Proponuje się usunięcie zapisu „Zwiększanie roli pełnionej w mieście przez zarządy osiedli – wsparcie realizacji inicjatyw zarządów osiedli i zwiększenie ich aktywności poprzez projekty zgłaszane przez mieszkańców do Budżetu Obywatelskiego”.Ideą budżetu obywatelskiego jest zaangażowanie mieszkańców Miasta do wpływania na otaczającą ich rzeczywistość miejską poprzez przygotowanie i zgłaszanie projektów do BO. Zaprzęgnięcie do tego zinstytucjonalizowanych jednostek miejskich czy też zarządów osiedli, które dysponują własnymi narzędziami do kształtowania polityki Miasta, powoduje zniechęcenie się mieszkańców ideą BO.
28Część III, Polityka inwestycyjna, strona 89Proponuje nie wskazywanie konkretnych ulic, których remont powinien nastąpić, lecz wpisanie powstanie kompleksowego programu modernizacji infrastruktury drogowej z uwzględnieniem najważniejszych parametrów oraz przy wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia odpowiednich ekspertów.Od wielu lat inwestycje drogowe podejmowane w Nowym Sączu sprawiają wrażenie wybieranych chaotycznie i przypadkowo. W związku z tym stworzenie planu, który będzie opierał się na weryfikowalnych czynnikach poprawi zrozumienie miejskich inwestycji przez mieszkańców oraz ułatwi podejmowanie decyzji o kolejności konkretnych remontów.
Skip to content